Καταστατικό

Ο Σ.Ψ.Κ., ως ένα μη-κυβερνητικό μη-κερδοσκοπικό σώμα, λειτουργεί υπό τους κανόνες που ορίζονται στο καταστατικό του.