Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας

Δημιουργία Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας: Η ανάγκη για τη δημιουργία του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας προήλθε από τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε βασικούς τομείς που προσδιορίζουν το ρόλο και την απασχόληση του Σχολικού Ψυχολόγου. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές αφορούν την ειδίκευση, την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών, τη νομοθεσία και την εκπαίδευση. Με βάση τα παραπάνω θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη η δημιουργία ενός πιο εξειδικευμένου Κλάδου, στα πλαίσια του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, ο οποίος να παρέχει ενημέρωση σε ζητήματα που αφορούν τον Κλάδο μέσα από μια συλλογική προσέγγιση. Επιπρόσθετα, ένα έναυσμα για τη δημιουργία αυτού του Κλάδου είναι, επίσης, η ανάγκη για επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού στην Κύπρο για το επάγγελμα του Σχολικού Ψυχολόγου.

Αποστολή του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας: Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας υπηρετεί τα δικαιώματα όλων των παιδιών και εφήβων στο να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους με το να προάγει και να υποστηρίζει τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής (ακαδημαϊκό, συναισθηματικό, κοινωνικό, συμπεριφορικό). Η προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών εφαρμόζεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, καθώς και σε συνεργασία τόσο με το οικογενειακό πλαίσιο όσο και με τη σχολική κοινότητα. Αποτελούμενος από ψυχολόγους με ειδικότητα στη Σχολική Ψυχολογία, ο παρών κλάδος εκφράζει το ενδιαφέρον των ψυχολόγων που ασχολούνται με την παροχή ολοκληρωμένων ψυχολογικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους σε διαφορετικά πλαίσια.

Στόχοι του κλάδου: Η δημιουργία του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας έχει ως στόχο τη συσπείρωση επαγγελματιών Σχολικών Ψυχολόγων στην Κύπρο για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στο επάγγελμα. Απώτερος στόχος του κλάδου είναι α) να δημιουργηθούν ευκαιρίες για διαρκή και εξειδικευμένη επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζει ένας Σχολικός Ψυχολόγος, και β) η κατοχύρωση και προάσπιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας είναι:

  • Η προώθηση και διατήρηση υψηλών προτύπων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της ειδικότητας, σύμφωνα με το μοντέλο επαγγελματία/επιστήμονα.
  • Η διευκόλυνση και στήριξη των επαγγελματικών υποχρεώσεων του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία και σε άλλα πλαίσια, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής άσκησης των καθηκόντων του.
  • H συνεργασία και η σύμπραξη με άτομα, ομάδες και οργανώσεις για την υλοποίηση των κοινών στόχων του Κλάδου.
  • Η υποστήριξη των δεοντολογικών και κοινωνικών ευθυνών της ειδικότητας, για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην άσκηση του επαγγέλματος, αλλά και την παροχή ευκαιριών για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση.
  • Η ενθάρρυνση και η επίδραση των μελών του Κλάδου αναφορικά με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και συνέδρια που γίνονται σχετικά με τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες εντός της ειδικότητας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Συνάφεια με τις αρχές του ΣΨΚ: Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας εκπροσωπεί μία από τις εφαρμοσμένες ειδικότητες της επιστήμης της Ψυχολογίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου. Ως τέτοιο, ο κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας συνάδει με τις αρχές και τους σκοπούς του ΣΨΚ. Συγκεκριμένα, πρεσβεύει το γενικό στόχο του ΣΨΚ που είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Κύπρο, δίνοντας έμφαση τόσο στην ενίσχυση των επαγγελματιών ψυχολόγων όσο και στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Προς την ίδια κατεύθυνση, η δραστηριοποίηση του κλάδου καλύπτει τους αντίστοιχους τομείς που έχει ως σκοπό να αναπτύξει ο ΣΨΚ, δηλαδή: την εφαρμογή του επαγγέλματος, τη σχετική επιστημονική έρευνα, την επικοινωνία και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, την επιρροή σε σχετικές κρατικές πολιτικές για το επάγγελμα του ψυχολόγου, την προώθηση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών ψυχολόγων, τη διάδοση της χρησιμότητας της ψυχολογίας, τη δεοντολογία των επαγγελματιών και την προστασία των καταναλωτών που αναζητούν τις υπηρεσίες των ψυχολόγων.

Δράσεις του Κλάδου: Η υποστήριξη των μελών του Κλάδου, γίνεται με την παροχή κατάρτισης και συμβουλών, διοργανώνοντας τακτικές εκδηλώσεις για τη συνέχιση της επαγγελματικής κατάρτισης και κρατώντας τα μέλη ενήμερα με τα τελευταία νέα που αφορούν τον Κλάδο. Επιπλέον, οι δράσεις του Κλάδου περιλαμβάνουν συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές για τη διοργάνωση ημερίδων, εργαστηρίων και την προώθηση του επαγγέλματος του Σχολικού Ψυχολόγου.

Συντονιστική Επιτροπή:
Ανθούλα Παπαγεωργίου, Εγγ. Σχολική Ψυχολόγος
Ελεάνα Χατζημηνά, Εγγ. Σχολική Ψυχολόγος
Σοφία Πελετιέ, Εγγ. Σχολική Ψυχολόγος
Διονυσία Μάρτη, Εγγ. Σχολική ψυχολόγος

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το: school@cypsa.org.cy ή κεντρικά με τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου.

Για τα μέλη του Συνδέσμου που θέλουν να εγγραφούν στον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας του ΣΨΚ, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.