Για να εγγραφεί κάποιος ως µέλος συµπληρώνει και υποβάλλει για έγκριση την “αίτηση εγγραφής µέλους” προς το Διοικητικό Συµβούλιο.

Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται τα κριτήρια που αναφέρονται σε µια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

Ι. Τακτικά Μέλη (Full members)

(α) Κάτοχοι Πτυχίου στην Ψυχολογία (*) ΚΑΙ

(β) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην Ψυχολογία (*)

ΙI. Φοιτητές Μέλη (Students)

(α) Φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου στην Ψυχολογία (*) Ή

(β) Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου στην Ψυχολογία (*)

ΙII. Έκτακτα Μέλη (Non full members)

(α) Κάτοχοι Πτυχίου στην Ψυχολογία (*) μόνο 

ΙV. Συνδεδεμένα Μέλη (Affiliated members)

(α) Κάτοχοι προπτυχιακού επιπέδου σε άλλο Κλάδο εκτός την Ψυχολογία ΚΑΙ

(β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού στην Ψυχολογία 

 

(*) από Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό αναγνωρισμένο από τις Αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι το Κυπριακό Συμβούλιο αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή άλλη αρχή της Δημοκρατίας, αν τυχόν το Συμβούλιο παύσει να υφίσταται

Ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Αντίγραφα όλων των σχετικά ακαδημαικών πιστοποιητικών έγγραφων, στα οποία αναγράφεται ότι η Ψυχολογία αποτέλεσε το αντικείµενο σπουδών (προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο).
  • Επίσηµη βεβαίωση φοίτησης σε πρόγραµµα ψυχολογίας κατά το εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε περίπτωση εγγραφής φοιτητών μελών.
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο, το οποίο να δείχνει ότι μην δεν έχει καταδικαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας.
  • Τέλος αξιολόγησης αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος
εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση:

Αίτηση για Εγγραφή
Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία

Κόστος

Τέλος εξέτασης: 25

Ετήσια συνδρομή: Τακτικά μέλη: 40 | Φοιτητές μέλη: 20 |
                                 Έκτακτα μέλη: 20 | Συνδεδεμένα μέλη: €30