Αίτηση

Διαδικασία

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος συμπληρώνει και υποβάλλει για έγκριση την “αίτηση εγγραφής µέλους” προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται τα κριτήρια που αναφέρονται σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ι. Τακτικά Μέλη (Full members)

(α) Κάτοχοι Πτυχίου στην Ψυχολογία (*) ΚΑΙ

(β) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην Ψυχολογία (*)

ΙI. Φοιτητές Μέλη (Students)

(α) Φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου στην Ψυχολογία (*) Ή

(β) Φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου στην Ψυχολογία (*)

ΙII. Έκτακτα Μέλη (Non full members)

(α) Κάτοχοι Πτυχίου στην Ψυχολογία (*) μόνο

ΙV. Συνδεδεμένα Μέλη (Affiliated members)

(α) Κάτοχοι προπτυχιακού επιπέδου σε άλλο Κλάδο εκτός την Ψυχολογία ΚΑΙ

(β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού στην Ψυχολογία

(*) από Πανεπιστήμιο ή Οργανισμό αναγνωρισμένο από τις Αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι το Κυπριακό Συμβούλιο αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή άλλη αρχή της Δημοκρατίας, αν τυχόν το Συμβούλιο παύσει να υφίσταται

Ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Αντίγραφα όλων των σχετικά ακαδημαϊκών πιστοποιητικών έγγραφων, στα οποία αναγράφεται ότι η Ψυχολογία αποτέλεσε το αντικείμενο σπουδών (προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο).
  • Επίσημη βεβαίωση φοίτησης σε πρόγραμμα ψυχολογίας κατά το εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε περίπτωση εγγραφής φοιτητών μελών.
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο, το οποίο να δείχνει ότι μην δεν έχει καταδικαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας. Το ΛΠΜ θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο Καταδικασθέντων για αδικήματα που αναφέρονται στο Άρθρο 22(Ι) του Ν.91 (Ι)/2014, περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας», που τηρεί η Αστυνομία Κύπρου, δυνάμει του Άρθρου 22. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Τέλος αξιολόγησης αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Στείλτε την αίτηση µαζί µε τα αποδεικτικά των προσόντων σας σε pdf μορφή και το τέλος εξέτασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cypsa.org.cy ή στην πιο κάτω διεύθυνση:

Αίτηση για Εγγραφή
Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία

Κόστος

Τέλος εξέτασης: €25

Ετήσια συνδρομή: Τακτικά μέλη: €40 | Φοιτητές μέλη: €20 | Έκτακτα μέλη: €20 | Συνδεδεμένα μέλη: €30


* Σε περίπτωση που εκκρεμούν στοιχεία / κόστος από την αίτηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν αξιολογήσει την αίτηση, θα ζητήσει όπως αποσταλούν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που υπολείπονται στοιχεία, το ΔΣ είναι υπεύθυνο να ζητήσει από τον αιτητή να τα προσκομίσει. Για την ολοκληρωμένη αποστολή των στοιχείων ο αιτητής έχει τρεις (3) μήνες προθεσμία. Σε περίπτωση που στις τρεις (3) μήνες ο αιτητής δεν προσκομίσει όσα υπολείπονται, το ΔΣ διαγράφει την αίτηση και ο αιτητής χρειάζεται να ξανακάνει αίτηση. Το κόστος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται, ενώ το κόστος ετήσιας συνδρομής θα επιστραφεί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν εγκρίνει την αίτηση και αναμένονται πληροφορίες ή το κόστος συνδρομής, ο αιτητής έχει 30 εργάσιμες ημέρες προθεσμίας για να προσκομίσει όσα απαιτούνται. 

** Για ανανεώσεις μελών άνω των δύο χρόνων

Χρειάζεται το μη-ταμειακώς ενημερωμένο μέλος να προσκομίσει τα πιο κάτω:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Αντίγραφα όλων των σχετικά ακαδημαικών πιστοποιητικών έγγραφων, στα οποία αναγράφεται ότι η Ψυχολογία αποτέλεσε το αντικείμενο σπουδών (προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο).
  • Επίσηµη βεβαίωση φοίτησης σε πρόγραµµα ψυχολογίας κατά το εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε περίπτωση εγγραφής φοιτητών μελών.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.