Αίτηση

Για να εγγραφεί κάποιος ως µέλος συµπληρώνει και υποβάλλει για έγκριση την “αίτηση εγγραφής µέλους” προς το Διοικητικό Συµβούλιο.

Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται τα κριτήρια που αναφέρονται σε µια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

Ι. Τακτικά Μέλη

(α) Κάτοχοι Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στη Ψυχολογία

(β) Κάτοχοι Διδακτορικού στη Ψυχολογία

ΙI. Μη Τακτικά Μέλη

(α) Φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου.

(β) Πτυχιούχοι

(γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει:

 • πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα όλων των σχετικών του προσόντων, τα οποία δεν επιστρέφονται.
 • µαζί µε την αίτηση πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα όλων των σχετικών ακαδηµαϊκών του προσόντων στα οποία αναγράφεται ότι η Ψυχολογία αποτέλεσε το αντικείµενο σπουδών.
 • πρωτότυπο ή πιστοποιηµένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθµολογίας στην οποία αναγράφεται ότι η ψυχολογία αποτελεί το αντικείµενο σπουδών ή την επίσηµη βεβαίωση φοίτησης σε πρόγραµµα ψυχολογίας κατά το εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε περίπτωση
  εγγραφής φοιτητών ως μη-τακτικά μέλη.
 • μην έχει αποδεδειγμένα παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΨΚ ή τον Κώδικα Bεοντολογίας που εκδίδει η EFPA.
 • μην έχει αποδεδειγμένα καταδικαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια για
  αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας (Λευκό ποινικό μητρώο).
 • καταβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα σχετικά τέλη μαζί με την
  αίτηση του

Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος
εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση:

Αίτηση για Εγγραφή
Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία

Κόστος

Τέλος εξέτασης: 25

Ετήσια συνδρομή: Τακτικά μέλη: 40 | Μη τακτικά μέλη: 20