Ιστορία

Το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Κύπρο ήταν σχεδόν άγνωστο µέχρι τη δεκαετία του ’70.

Ήδη από τη δεκαετία του ’60 υπήρχαν 3 Ψυχολόγοι που προέρχονταν όµως από άλλα επαγγέλματα και οι οποίοι είχαν µετεκπαίδευση στη Ψυχολογία.

Περί τα µέσα, αλλά κυρίως περί το τέλος της δεκαετίας του ’70, αρχίζει η επιστροφή από τις σπουδές στο εξωτερικό αριθμού πτυχιούχων Ψυχολόγων.

Η σε σύντομο χρονικό διάστημα αύξηση του αριθµού των Ψυχολόγων, η ανάγκη για γνωστοποίηση του επαγγέλµατος και για δηµιουργία θέσεων εργασίας, οδήγησαν στην οργάνωση των Κυπρίων Ψυχολόγων σε ένα επαγγελµατικό σώµα, που θα µπορούσε να προωθήσει τα θέµατα αυτά.

Από τις αρχές του 1979 αρχίζουν οι διεργασίες ώστε να γίνει δυνατή η οργάνωση των Ψυχολόγων που υπήρχαν τότε. Οι προσπάθειες αυτές ολοκληρώνονται στις 25 Μαρτίου του 1980 µε την ίδρυση του Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) που αποτελεί το επαγγελµατικό σώµα των Κυπρίων Ψυχολόγων.

Οι κυριότεροι σκοποί του Σ.Ψ.Κ. είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η κατοχύρωση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου και η προώθηση της επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και των ενδιαφερόντων των µελών του Συνδέσµου µε κάθε νόµιµο µέσο.

(β) Η προαγωγή της χρησιµότητας και των ικανοτήτων των µελών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου µε τον καθορισµό ψηλού επιπέδου επαγγελµατικής εξάσκησης και συµπεριφοράς.

(γ) Η ανάπτυξη, προαγωγή, διάδοση, αξιοποίηση και εφαρµογή της Επιστήµης της Ψυχολογίας.

(δ) Η συνεισφορά και η συµµετοχή στο σχεδιασµό και ανάπτυξη πολιτικής από την Πολιτεία σε θέµατα που άπτονται της Ψυχολογίας και του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου

(ε) Η γνωµοδότηση σε θέµατα που άπτονται της επιστήµης της Ψυχολογίας και η παροχή έγκυρης πληροφόρησης στα µέλη για τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

(στ) H εξασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µελών.

(ζ) Η ενηµέρωση των πολιτών ως προς τις µεθόδους και τη δεοντολογία των Ψυχολόγων µε στόχο να µην κλονίζεται η εµπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς αυτούς.

(η) Η ανάπτυξη και ενίσχυση της επικοινωνίας u945 ανάµεσα στα µέλη του Συνδέσµου Κύπρο και συναδέλφους τους στο εξωτερικό.

(κ ) Η συµβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των µελών του κοινωνικού συνόλου

Κατά την ίδρυση του Συνδέσµου υπήρχαν µόνο 21 άτοµα µε πτυχίο στη Ψυχολογία. Το 2006 ο Σύνδεσµος αριθµεί πέραν των 200 µελών. Φυσικά αυτός δεν είναι και ο πραγµατικός αριθµός των Κυπρίων που σπούδασαν Ψυχολογία, γιατί η εγγραφή στο Σύνδεσµο δεν είναι υποχρεωτική.

Ειδικά σε ότι αφορά τους φοιτητές το ∆.Σ. ανέπτυξε συνεργασία µαζί µε εκπροσώπους τους και ήδη πολλοί φοιτητές Ψυχολογίας έχουν γίνει µέλη του Συνδέσµου.

Οι φοιτητές έχουν συστήσει δική τους Επιτροπή και εκπρόσωπος τους συµµετέχει στις συνεδρίες του ∆.Σ. όπως προνοεί σχετικό άρθρο του Καταστατικού.

Στα 30 χρόνια της ύπαρξης του, ο Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου ανέπτυξε πολυσχιδή δράση και κατάφερε να καταστήσει γνωστό το Επάγγελµα του Ψυχολόγου και την Επιστήµη της Ψυχολογίας στην Κύπρο, να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και ν’ ακούγεται και να λαµβάνεται υπόψη η ψυχολογική άποψη για θέµατα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.

Μερικές από τις πιο σηµαντικές δραστηριότητες που έγιναν κατά τα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του Σ.Ψ.Κ. και που αξίζει να αναφερθούν είναι οι ακόλουθες:

  • Α’ Ψυχολογικό Συνέδριο Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου (1981). Λεµεσός, Κύπρος.
  • Β’ Ψυχολογικό Συνδέσµου Ψυχολόγων Συνέδριο (1986). Λευκωσία, Κύπρος.
  • Σύνταξη και έκδοση: ∆εοντολογικός Κώδικας του Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου (1982).
  • Σεµινάριο: Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας (1983).
  • Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο: Παιδεία – Υγεία – Κοινωνία (1989).
  • Γ΄ Ψυχολογικό Συνέδριο Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου (2000). Λευκωσία, Κύπρος
  • ∆΄ Ψυχολογικό Συνέδριο Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου (2002). Λευκωσία, Κύπρος
  • Υποβολή Υποµνηµάτων για την ανάπτυξη ψυχολογικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας.
  • Προώθηση και ψήφιση του Περί Εγγραφής Επαγγελµατιών Ψυχολόγων Νόµου (1995, 2004).

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσε µε την ίδρυση του ο Σύνδεσµος, ήταν η νοµική κατοχύρωση του επαγγέλµατος και η διασφάλιση παροχής ψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς το κοινό.

Η ψήφιση λοιπόν του περί Εγγραφής Επαγγελµατιών Ψυχολόγων Νόµου είναι το αποτέλεσµα προσπαθειών που άρχισαν σχεδόν αµέσως µετά την ίδρυση του Συνδέσµου.

Κυριότερος σκοπός της προώθησης και της θέσπισης της νοµικής κατοχύρωσης είναι η προστασία του κοινού και η διασφάλιση του κύρους του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, έτσι ώστε οι ψυχολογικές υπηρεσίες να παρέχονται από προσοντούχους και κατάλληλα καταρτισµένους επαγγελµατίες. Γιατί, παρά τη γενικά επικρατούσα, αλλά λανθασµένη άποψη στην Κύπρο, το επάγγελµα του Ψυχολόγου απαιτεί πολλά χρόνια εξειδικευµένων σπουδών που δεν περατώνονται µε την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.

Θα ήταν λοιπόν καλό όπως το κοινό που απευθύνεται σε ψυχολόγους να ζητά να ξέρει αν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Επαγγελµατιών Ψυχολόγων.

Φυσικά υπάρχουν πολλά που µπορούν ακόµη να γίνουν. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να επιδιωχθεί η αξιοποίηση των Ψυχολόγων στο ευρύτερο φάσµα της Εκπαίδευσης, της Υγείας, των Επιχειρήσεων κλπ.

Επίσης αρκετά θα πρέπει να γίνουν ως προς τη διαφώτιση του κοινού σε ότι αφορά ψυχολογικά θέµατα, αλλά και την ενηµέρωση των νέων που θέλουν να σπουδάσουν Ψυχολογία. Για να επιτευχθούν όµως αυτά, αλλά και περισσότερα, χρειάζεται η συµβολή όσο το δυνατό περισσότερων µελών.

Ο Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει τις συνεχόµενες προκλήσεις και θα συνεχίσει να προσπαθεί για την αναβάθµιση της επιστήµης της Ψυχολογίας και του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στον τόπο µας.

———-

Το ιστορικό του Σ.Ψ.Κ., έτσι όπως φαίνεται πιο πάνω, στηρίζεται σε παλαιότερη δουλειά  του ∆ρ Χαράλαµπου Τζιόγκουρου, πρώην Προέδρου του Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.