Πρόσκληση για νέα μέλη στην Εθνική Επιτροπή Απονομής Κύπρου για το EuroPsy.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Επιτροπή Απονομής Κύπρου για το EuroPsy (Επιτροπή) είναι εξουσιοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής της EFPA να απονέμει τo Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολόγων EuroPsy στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 των κανονισμών, τα μέλη της Επιτροπής Απονομής Κύπρου για το EuroPsy διορίζονται από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου που είναι  Μέλος της EFPA. Η υφιστάμενη Επιτροπή σε συνεργασία με το ΔΣ επιθυμεί για τον άμεσο διορισμό μέχρι τριών (3) νέων μελών στην Επιτροπή για διασφάλιση της ομαλής συνέχειας της λειτουργίας της Επιτροπής εν όψει της λήξης της δεύτερης (τελευταίας) θητείας τεσσάρων εκ των πέντε μελών της το 2022. Ειδικότερα, υπάρχει άμεση ανάγκη αντικατάστασης της θέσης του Ταμία.
 
Μέλη της Επιτροπής είναι Εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ψυχολόγοι-μέλη του ΣΨΚ. Για αυτό, παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχουν στην Επιτροπή αποστέλλοντας στο info@cypsa.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 05|03|2021, συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα, και τα απαραίτητα αποδεικτικά.
 
Κριτήρια Επιλογής:

  • Εγγεγραμμένος Ειδικός Ψυχολόγος (τουλάχιστον 3 χρόνια εγγραφής σε σχετικό μητρώο) και ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Πιστοποιημένος με EuroPsy (ή απαραίτητη προϋπόθεση η επιτυχής υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για εξασφάλιση EuroPsy πριν τον τελικό διορισμό).
  • Ταμειακώς ενημερωμένο μέλος του ΣΨΚ τα τελευταία 2 χρόνια.
  • Ενεργό μέλος στον ΣΨΚ σε διάρκεια άνω των 2 χρόνων.
  • Απαραίτητες κρίνονται οι οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδα.
  • Δέσμευση να υπηρετήσει το επάγγελμα και τους στόχους του EuroPsy με ενεργητική στάση, υπευθυνότητα και υψηλή ηθική και επαγγελματική δεοντολογία.
  • Προηγούμενη θητεία σε επιτροπές, συμβούλια, σημαντικές ομάδες εργασίας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
  • Διαθέσιμος χρόνος για συμμετοχή σε τακτικές και έκτακτες συνεδρίες της Επιτροπής (ενδεικτικά 2 ώρες κάθε δύο μήνες) και ενεργή υποστήριξη για την ανάληψη των υπευθυνοτήτων της Επιτροπής (ενδεικτικά 2 ώρες κάθε μήνα, όπως και πιο περιστασιακά). 
  • Εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ψυχολόγων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη.

Γενικές Πληροφορίες:
Η Εθνική Επιτροπή Απονομής αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα έως οκτώ άλλα Μέλη. Αυτοί διορίζονται από τον ΣΨΚ  για διάστημα έως και τεσσάρων ετών, των οποίων η θητεία μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής της EFPA.  Σημειώνεται ότι βάσει των κανονισμών, η Εθνική Επιτροπή Απονομής Κύπρου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ευρύτατη κοινότητα Ψυχολόγων στη συγκεκριμένη χώρα.  Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Απονομής θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα κύρια επαγγελματικά πλαίσια της Ψυχολογίας στην Κύπρο και ισομερώς αυτούς που εργάζονται ως επαγγελματίες και αυτούς που εργάζονται σε πανεπιστήμια και ενέχονται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Ψυχολόγων. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια για ίσο καταμερισμό φύλου εντός της Επιτροπής, όπως, επίσης, και διαφορετικών πλαισίων εργασίας/απασχόλησης (π.χ. πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς, ΜΚΟ, ιδιωτικό τομέα, κλπ.). Σε αυτό το στάδιο διαπιστώνεται ιδιαίτερη ανάγκη για εξισορρόπησή της σύστασης της Επιτροπής από πλευράς φύλου καθώς και Ειδικών Ψυχολόγων που εργάζονται κυρίως ως επαγγελματίες σε διάφορα πλαίσια απασχόλησης. 
 
Βάσει του Άρθρου 17 των Κανονισμών, τα μέλη υποστηρίζουν τις υπευθυνότητες της Εθνικής Επιτροπής Απονομής που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) υποβολή για έγκριση όλων των διαδικασιών της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής, β) συμφωνία με τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει τα δικαιολογητικά των επαγγελματικών του ικανοτήτων, γ) προετοιμασία και δημοσιοποίηση καταλόγου των τρεχόντων εγκεκριμένων προγραμμάτων ακαδημαϊκών σπουδών στην Ψυχολογία, συμπεριλαμβανομένων και των επιπέδων τους, δ) συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις προϋποθέσεις της έγκρισης πιστοποιητικού, ε) έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των ικανοτήτων  από τους Επόπτες επαγγελματιών, στ) προετοιμασία εντύπου για την επαγγελματική δεοντολογία που θα υπογράφεται από τους υποψηφίους, ζ) καθορισμός του τέλος για τις διοικητικές δαπάνες που θα καταβάλλεται από τους υποψηφίους, η) απόφαση για κάθε ατομική αίτηση για το EuroPsy, είτε ενημερώνοντας τον υποψήφιο για τους λόγους για τους οποίους η αίτησή του δεν έγινε δεκτή, είτε απονέμοντάς του το EuroPsy, θ) απονομή του Πιστοποιητικού EuroPsy στον κάθε ψυχολόγο ατομικά, ι) διατήρηση καταλόγου των ψυχολόγων στους οποίους απονέμεται το EuroPsy, κ) διατήρηση σε αρχείο όλων των δικαιολογητικών των αιτήσεων των υποψηφίων για μία περίοδο 15 ετών, λ) σύνταξη ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής, μ) προώθηση σχετικών πληροφοριών και συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση των Προέδρων των Εθνικών Επιτροπών Απονομής, ν) λειτουργία ως συμβουλευτικό σώμα στις αρμόδιες αρχές της χώρας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Ψυχολόγων.
 
Για πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Επιτροπής Απονομής Κύπρου για το EuroPsy μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ: europsycyprus@gmail.com ή να μπείτε εδώ: https://www.cypsa.org.cy/for-psychologists/europsy/

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.