Εκδήλωση εορτασμού για τα 10 χρόνια του EuroPsy στην Κύπρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και το Εθνική Επιτροπή του EuroPsy στην Κύπρο διοργανώνουν εορταστική εκδήλωση για τα 10 χρόνια από την έναρξη πιστοποίησης EuroPsy στην Κύπρο

24 Απριλίου 2024
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΜΒΑ αμφιθέατρο Β223 (ΟΕΔ 01, όροφος -2)

03-05-2024 Απολογισμός εκδήλωσηςΗ EFPA και o ΣΨΚ γιορτάζουν τα 10 χρόνια πιστοποίησης EuroPsy στην Κύπρο
Η επέτειος των 10 χρόνων από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας
(EuroPsy) γιορτάστηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από τον
Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) και συνδιοργανώθηκε με την τοπική Εθνική Επιτροπή
Απονομής Πιστοποίησης EuroPsy (NAC). Η διήμερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24
και 25 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με επίτιμο προσκεκλημένο ομιλητή τον
καθηγητή Dr. Conny H. Antoni, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απονομής EuroPsy
της EFPA. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν
περισσότερα για τα κριτήρια. Πρόεδροι Τμημάτων Ψυχολογίας, συντονιστές εκπαίδευσης σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, επόπτες, καθηγητές, επαγγελματίες και
εκπαιδευόμενοι επαγγελματικών προγραμμάτων στο νησί παρακολούθησαν τη διήμερη
εκδήλωση.
Η 1η ημέρα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του πλαισίου του EuroPsy από τον καθηγητή
Dr. Antoni, στην ιστορία και τον αντίκτυπο του EuroPsy σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Dr.
Ελένη Καραγιάννη, πρώην μέλος του ΔΣ της EFPA και πρώην πρόεδρο της CYPSA, και
στον αντίκτυπο του EuroPsy σε εθνικό επίπεδο στην Κύπρο από την Dr. Ανθή Λούτσιου,
Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου. Η εκδήλωση αυτή ανέδειξε τις προκλήσεις που
αντιμετωπίστηκαν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού
πλαισίου, την αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ποικιλομορφίας και τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου ικανοτήτων ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τι κάνουν και πώς το κάνουν οι
επαγγελματίες ψυχολόγοι.
Η 2η ημέρα ήταν ένα σεμινάριο με μια πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση των
αναθεωρημένων προτύπων και του τρόπου αξιολόγησης της επαγγελματικής επάρκειας. Η
εκδήλωση ανέδειξε πώς τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει και μπορούν να λάβουν υπόψη
το πλαίσιο EuroPsy κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης και την αξιολόγηση
της επάρκειας των εκπαιδευομένων κατά την ολοκλήρωση της εποπτευόμενης πρακτικής
άσκησης. Οι συμμετέχοντες είχαν περαιτέρω την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα
οφέλη της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προτύπων στην εθνική εκπαίδευση των
επαγγελματιών ψυχολόγων, καθώς και να συζητήσουν ποια θα ήταν η μορφή μιας τέτοιας
πλήρους εφαρμογής.
Και τις δύο ημέρες τονίστηκε ότι το πλαίσιο EuroPsy έχει βοηθήσει στη διάρθρωση της
εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχολόγων στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρώπη σε
τέτοιο βαθμό ώστε η ποικιλομορφία στα προγράμματα εκπαίδευσης που παρατηρήθηκε όταν
ξεκίνησε το έργο να έχει μειωθεί, και ότι το EuroPsy μπορεί να βοηθήσει στη συνένωση των
ψυχολόγων που οικοδομούν μια κοινή ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα. Οι
παρευρισκόμενοι μοιράστηκαν ότι θα υπήρχε προστιθέμενη αξία αν η EFPA διοργάνωνε μια
πιστοποίηση γύρω από την εκπαίδευση των εποπτών σε επίπεδο EuroPsy για να βοηθήσει
στην καλύτερη υιοθέτηση και εφαρμογή σε όλους τους τομείς.

EFPA and CYPSA celebrate 10 years of EuroPsy certification in Cyprus
The 10-year anniversary of the launch of the European Certificate in Psychology (EuroPsy)
was celebrated recently in Cyprus. The event was hosted by the Cyprus’ Psychologists’
Association (CYPSA) and was co-organised with the local EuroPsy National Awarding
Committee (NAC). The two-day event was held on 24th and 25th of April, at the University of
Cyprus with honorary guest speaker Prof. Dr. Conny H. Antoni, Chair of EFPA’s EuroPsy
European Awarding Committee. The event brought together over 60 people interested in
learning more about the standard. Psychology Department Chairs, coordinators of training at
undergraduate and graduate level, supervisors, faculty, professionals, and trainees of
professional programs on the island attended the 2-day event.
Day 1 focused on presenting the EuroPsy framework by Prof. Dr. Antoni, the history and
impact of EuroPsy at the European level by Dr Eleni Karayianni, former member of the EFPA
Board and former president of CYPSA, and the impact of EuroPsy at national level in Cyprus
by Dr Anthi Loutsiou, Cyprus NAC Chair. This event highlighted the challenges that have
been faced at European and national levels regarding the establishment of a common
framework, addressing training diversity, and the modernization of the competence
framework to better reflect what professional psychologists do and how they do it.
Day 2 was a seminar presenting a more in-depth presentation of the revised standards and
how to establish professional competence. The event highlighted how training programs
need and can consider the EuroPsy framework when designing training curricula and
assessing trainee competence at the completion of supervised practice. Participants had
further opportunity to reflect on the benefits of adopting European standards in national
training of professional psychologists, as well as discuss what the format would be of such
implementation.
On both days it was emphasized that the EuroPsy framework has helped structure training
of professional psychologists in Cyprus and across Europe so much so that the diversity in
training programs seen when the project first started has declined, and that EuroPsy can
help in bringing together psychologists building a shared European professional identity.
Attendees shared that there would be added value in EFPA organizing a certification around
supervisor training at EuroPsy level to help better adoption and implementation across the
board.
EuroPsy #psychologytraining #Europeanstandard

Day 1 & Day 2 Photos

05-04-2024 Επίσημη πρόσκληση
Ο ΣΨΚ, ως ο διαπιστευμένος εθνικός διαχειριστής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστοποίησης Ψυχολόγων EuroPsy της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων (EFPA) στην Κύπρο,  έχει  τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλούν την Τετάρτη, 24/04/2024 στις 5 μ.μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΜΒΑ αμφιθέατρο Β223 (ΟΕΔ 01, όροφος -2) για να γιορτάσετε μαζί μας τα 10 χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος EuroPsy στη χώρα μας.

Το EuroPsy ή Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας στην ψυχολογία που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων (EFPA). Το Πιστοποιητικό EuroPsy παρουσιάζει ένα σημείο αναφοράς για την ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, το οποίο μπορεί να εκδοθεί σε έναν ψυχολόγο που έχει αποδείξει ότι πληροί αυτά τα πρότυπα. Μέσω του EuroPsy, η EFPA ενθαρρύνει και προωθεί τους ψυχολόγους να αποκτήσουν συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του EuroPsy https://www.europsy.eu/ και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου  https://www.cypsa.org.cy/for-psychologists/europsy/

Η Εθνική Επιτροπή Κύπρου Απονομής του EuroPsy θεσπίστηκε από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και εγκρίθηκε από την EFPA  πριν από μια δεκαετία με εντολή να ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς λειτουργίας του EuroPsy και με δικαίωμα παραλαβής αιτήσεων για την απονομή του πιστοποιητικού από την EFPA.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πλαίσιο του συστήματος του EuroPsy έχει αξιοποιηθεί ως πρότυπο σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη και ανέλιξη της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της επαγγελματική κατάρτισης των ψυχολόγων της χώρας μας.

Σε αυτό το σημαντικό ορόσημο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης στην Κύπρο, σας καλούμε να γιορτάσετε μαζί μας και με την Εθνική Επιτροπή Απονομής του EuroPsy του Συνδέσμου τα 10 χρόνια πορείας και συνολικής προσφοράς. Επίτιμος καλεσμένος και κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Prof. Dr. Conny H. Antoni, University of Trier (Germany), Chair of EFPA’s EuroPsy European Awarding Committee.  

Επισυνάπτεται πρόσκληση με περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή μέχρι 19 Απριλίου 2024 στο https://forms.gle/7wUEV71X8QJfBLqv7 

15-03-20234 Save the Date!

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα!
Μέχρι τότε, stay tuned!

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.