Δελτίο Τύπου

Λευκωσία, 19 Ιουλίου 2018

Ως Διοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου θα θέλαµε να απαντήσουµε δηµόσια σε αριθµό παραπόνων που έχουµε λάβει τις τελευταίες ηµέρες και που αφορούν σε πρόσφατα γεγονότα τα οποία εκτυλίσσονται σε τηλεοπτικές εκποµπές όπου θίγονται θέµατα ψυχολογικής φύσεως.

Ως Σύνδεσµος, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η επιστήµη της ψυχολογίας στηρίζεται στην αρχή της µη επικριτικότητας καθώς και το ότι το επάγγελµα του ψυχολόγου διέπεται από Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας ο οποίος πρεσβεύει την ελεύθερη έκφραση απόψεων και το σεβασµό προς όλες τις απόψεις ανεξάρτητα από ποιον εκφέρονται. Περαιτέρω, τονίζουµε ότι βασική αρχή του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου, αλλά και κάθε κώδικα που διέπει το επάγγελµα του ψυχολόγου, είναι ο σεβασµός προς τον άνθρωπο και η προστασία της αξιοπρέπειας και των δικαιωµάτων ατόµων που αναζητούν βοήθεια. Εφιστούµε την προσοχή στα µέλη µας, καθώς ως ψυχολόγοι ωφείλουµε να έχουµε επαγγελµατική συµπεριφορά όταν παρέχουµε δηµόσιες συµβουλές ή σχόλια µέσω οποιουδήποτε ραδιοτηλεοπτικού µέσου. Περαιτέρω, υποχρέωση κάθε ψυχολόγου είναι να λαµβάνει προφυλάξεις για να διασφαλίζει ότι οι δηλώσεις βασίζονται στις επαγγελµατικές γνώσεις, την κατάρτιση ή/και την εµπειρία του/της σύµφωνα µε την κατάλληλη βιβλιογραφία και πρακτική. Αν και σε καµία περίπτωση οι απόψεις που ακούγονται σε τηλεοπτικές εκποµπές δεν αποτελούν θεραπεία, εν τούτοις δύναται να επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα άτοµα που λαµβάνουν τις συµβουλές, τους υπόλοιπους τηλεθεατές, αλλά και τα άτοµα που θα ήθελαν να ζητήσουν βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο.

Συνεπώς, όσον αφορά τα µέλη του, ο Σύνδεσµος θα ήθελε να υπενθυµίσει ότι η δηµόσια εκφορά απόψεων θα πρέπει να γίνεται µε σεβασµό και µέσα στα πλαίσια τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας και ότι το αντίθετο θα µπορούσε να αποτελέσει έναυσµα για πειθαρχική έρευνα µε βάση τον προαναφερόµενο Κώδικα.

Επιπρόσθετα, θα θέλαµε να ενθαρρύνουµε το ευρύ κοινό:

  • Να αναζητά ψυχολογικές υπηρεσίες ΜΟΝΟ από Εγγεγραµµένους Ειδικούς Ψυχολόγους, το οποίο σηµαίνει ότι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, άρα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζει ο υφιστάµενος νόµος για ανεξάρτητη και αυτόνοµη άσκηση των καθηκόντων του ψυχολόγου.
  • Για την αναζήτηση και τον έλεγχο να αναζητά τους Εγγεγραµµένους Ειδικούς Ψυχολόγους στο Μητρώο Εγγεγραµµένων Ειδικών Ψυχολόγων, το οποίο δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυπριακής Δηµοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (www.seps.org.cy).
  • Αν έχουν πέσει θύµατα παραπλάνησης σχετικά µε τα προσόντα κάποιου επαγγελµατία ψυχολόγου όπως προβούν σε παράπονα στα αρµόδια όργανα, αλλά και στην Αστυνοµία.

Τέλος ανακοίνωσης.

 

Πλήρης Ανακοίνωση: Ψυχολόγοι και μέσα [PDF]