Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν δημοσιεύσει προκήρυξη διαγωνισμού, με τίτλο Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο του Έργου “Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με αρ. διαγωνισμού ΥΚΕ 2/2021.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 12μ. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4733125