Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί κάλεσμα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) και θα αναλάβει να αναπτύξει το σύστημα Διαρκούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΔΕΑ – Continuous Professional Development / CPD) του ΣΨΚ.

Υπόβαθρο:
Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου συμμετέχει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού στην Ψυχολογία EuroPsy της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA). Συγκεκριμένα, από το 2014 έχει εγκριθεί η δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Απονομής του EuroPsy στην Κύπρο (https://www.europsy.org.cy/). Στο πλαίσιο της εφαρμογής του EuroPsy στην Κύπρο, ο ΣΨΚ υποχρεούται να αναπτύξει πλαίσιο ΔΕΑ ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των αρχικών αιτήσεων και των ανανεώσεων με το πέρας των 7 ετών ισχύς του πιστοποιητικού. Παράλληλα, ως Σύνδεσμος αναγνωρίζουμε το μεγάλο κενό που υπάρχει στην έλλειψη ύπαρξης ενός πλαισίου ΔΕΑ για ψυχολόγους και τις προκλήσεις που προκαλεί η απουσία αυτή σε επαγγελματικό, νομικό, και δεοντολογικό επίπεδο για τον κάθε επαγγελματία ψυχολόγο.
Προς κάλυψη αυτού του κενού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΨΚ έχει αποφασίσει στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας με στόχο τη δημιουργία συστήματος ΔΕΑ και κριτηρίων για την έγκριση προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Παραδοτέα Ομάδας Εργασίας:

  1. Γραπτό κείμενο που να περιγράφει το σύστημα (πλαίσιο) Διαρκούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου κριτηρίων (π.χ., αριθμός ωρών, είδος και περιγραφή αποδεκτών προγραμμάτων, κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης προγραμμάτων ΔΕΑ, κλπ).
  2. Τα σχετικά έντυπα για την εφαρμογή του συστήματος.

Χρονικό πλαίσιο:
Η ομάδα εργασίας θα δημιουργηθεί με την πρόνοια να ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός έτους. Σε περίπτωση που ο στόχος δεν επιτευχθεί εντός του χρονικού ορίου, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας για μέχρι και ένα επιπλέον έτος.

Μέλη Ομάδας Εργασίας:
Η ομάδα εργασίας αναμένεται να αποτελείται από πέντε (5) συναδέλφους μέλη του ΣΨΚ. Η μια θέση θα ανατεθεί σε εκπρόσωπο/μέλος της Εθνικής Επιτροπής Απονομής του EuroPsy ώστε να διασφαλιστεί η άμεση σύνδεση του συστήματος με τα κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές του EuroPsy.
Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη αναμένεται να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον εφτά (7) ετών σε εφαρμοσμένη ειδικότητα ψυχολογίας ή αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή/ερευνητική εμπειρία σε εξειδικευμένο αντικείμενο της επιστήμης της ψυχολογίας.

KAI τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:
– Αποδεδειγμένη εμπειρία (κλινική ή ερευνητική) και γνώση στην ανάπτυξη κριτηρίων ή προγραμμάτων για συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση στην επιστήμη της ψυχολογίας.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία (κλινική ή ερευνητική) και γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή επαγγελματικών κριτηρίων και δεοντολογικής πρακτικής στην επιστήμη της ψυχολογίας.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία (κλινική ή ερευνητική) και γνώση στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας στην επιστήμη της ψυχολογίας (πχ. καθορισμός μαθησιακών στόχων, διαδικασιών αξιολόγησης διαδικασίας εκμάθησης, παιδαγωγικές μέθοδοι κτλ.).
– Αποδεδειγμένη εμπειρία (κλινική ή ερευνητική) και γνώση στην εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης ή/και διδασκαλίας στην επιστήμη της ψυχολογίας.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε επιτροπή ή επιτροπές αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο αντικείμενο της ψυχολογίας.

Αναφορά:
Η ομάδα εργασίας αναφέρει απευθείας στο Δ.Σ. του ΣΨΚ. Το τελικό έργο θα παρουσιαστεί σε Γενική Συνέλευση προς έγκριση από τα μέλη.

Αίτηση:
Παρακαλούνται όσα μέλη ενδιαφέρονται όπως αποστείλουν στο info@cypsa.org.cy τα πιο κάτω:

  • Επιστολή ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικά στοιχεία (π.χ., πιστοποιητικά) που να τεκμηριώνουν τα πιο πάνω κριτήρια

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος: Παρασκευή, 17 Ιουνίου, 2022 στις 12μμ.