Λευκωσία, 8 Μαΐου, 2020

Σε πρόσφατη επικοινωνία με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητήθηκε διευκρίνιση σχετικά με το ελάχιστο χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν την ψυχική υγεία.

Η Επίτροπος μας ενημέρωσε ότι με βάση την εθνική νομοθεσία 125 (Ι) 2018, η οποία είναι η εφαρμοστική νομοθεσία του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (GDPR) και ρυθμίζει την περίοδο διατήρησης των ιατρικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα με την πάροδο των δεκαπέντε (15) χρόνων.

Πρόσθεσε επίσης ότι το υποκείμενο (ο πελάτης) δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην δεκαπενταετία να ασκήσει τα δικαιώματα του, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας και ούτω καθεξής. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν τα έχει τηρήσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ικανοποιήσει το υποκείμενο, τότε θα έχει ενδεχομένως υποπέσει σε αδίκημα.

Με την λήξη της δεκαπενταετίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί νόμιμα να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου και αν του ζητηθούν θα μπορεί να στηριχτεί στην δεσμευτική οδηγία που προαναφέρθηκε.

Τέλος ανακοίνωσης.