Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σχετικά με την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών με βάση τα νέα μέτρα στις 23 Μαρτίου 2020, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου υπνεθυμίζει ότι για σκοπούς μετακίνησης εργαζομένων/ πολιτών θα πρέπει να συμπληρώνουν ανάλογο έντυπο (Βρείτε τα έντυπα εδώ).

Σημειώνουμε ότι το Έντυπο Α αφορά Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο μπορεί να είναι υπογεγραμμένο από εργοδότες/ προιστάμμενους σε όσους παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες κάτω από κάποιο οργανισμό/ υπηρεσία. Το ίδιο έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί και από τους αυτοεργοδοτούμενους. Ο ΣΨΚ προτείνει στους αυτοεργοδοτούμενους όπως έχετε μαζί σας μια επαγγελματική σας κάρτα όπου να αναγράφεται η διεύθυνση εργασίας σας ή να σφραγίσετε το έντυπο με μια σφραγίδα του ιδιωτικού σας γραφείου. Το Έντυπο Α συμπληρώνεται μόνο μια φορά.

Το Έντυπο Β αφορά την Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε φορά όποτε ο λήπτης παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών θα μετακινείται προς και από το ιδιωτικό γραφείο/ οργανισμό των παροχέων. Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης του Εντύπου Β, ο λήπτης παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών μπορεί να στείλει μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση, με βάση τις πιο κάτω οδηγίες:

Το SMS πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

κενό αρ. ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας

Όπου Χ χρειάζεται να αναφερθεί ο σκοπός μετακίνησης με τον αριθμό (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησης του κάθε πολίτη. Για σκοπούς παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών, ο λήπτης μπορεί να σημειώσει τον αριθμό 8, έχοντας όμως υπόψη ότι πιθανώς να επηρεάζει την τήρηση της εχεμύθειας.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΣΨΚ, δεδομένου ότι η ανακοίνωση και το έντυπο δεν καθιστούν σαφές ότι δύναται η επίσκεψη σε γραφείο επαγγελματία υγείας, έχουμε προβεί με σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο υπουργείο για τροποποίηση του εντύπου, ώστε να διευκολυνθούν οι λήπτες υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης είτε εργαζομένου ή πολίτη, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή διαβατήριο σας και συμπληρωμένο το Έντυπο ή απαντητικό μήνυμα SMS. Σε περίπτωση που ο λήπτης ψυχολογικών υπηρεσιών δεν έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή ή κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε να φέρετε μαζί σας χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, Διεύθυνση κατοικίας, Ώρα μετακίνησης του πολίτη, Συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (π.χ. Μετάβαση σε επίσκεψη επαγγελματία υγείας), Υπογραφή και Ημερομηνία.

Τέλος ανακοίνωσης.