Καταστατικό

Ο Σ.Ψ.Κ., ως ένα μη-κυβερνητικό μη-κερδοσκοπικό σώμα λειτουργεί υπό τους κανόνες που ορίζονται στο καταστατικό του.

[ilink url="http://www.cypsa.org.cy/main/wp-content/uploads/2010/05/CYPSA-statue.pdf" style="download"]Καταστατικό[/ilink]